STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

Druki | Info PIT

Przedstawiamy formularze podatkowe (druki PIT)
oraz informacje pomocne w rozliczeniu podatków za 2018 rok

Przekaż 1 Procent Swojego Podatku dla Stowarzyszenia Marfan Polska.
Nasza działalność potrzebuje wsparcia szczerych osób oraz ich firm.

Prosimy o przekazanie 1% podatku w formularzach/drukach
na rzecz: "Celów statutowych Stowarzyszenia"


UWAGI:
Numer KRS Stowarzyszenia Marfan Polska i cel szczegółowy 1% jest już wpisany w formularzach.

Polecamy pobrać druki PIT (z tej strony) i edytować programem Adobe Reader poza przegladarką www.
Pobierz - Adobe Reader w wersji 9.0.0 lub nowszy

Pobierz - Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące)

Pobierz bezpłatne, formularze PIT i rozlicz za darmo podatki:


PIT-OP (wydrukuj i przekaż do Urzędu Skarbowego - WAŻNA NOWA INFORMACJA OD 15 MARCA 2017 ROKU)
OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (dotyczy osób, które rozlicza ZUS lub Urząd Skarbowy)

UPL-1(4) (wydrukuj)
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 2018)

PIT-36 (Firma) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz przeznaczony jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą - zobacz pełne objaśnienie

- PIT-36L (Liniowy) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - zobacz pełne objaśnienie

PIT-37 (Praca) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Ten PIT wypełnią osoby zatrudnione na etacie - zobacz pełne objaśnienie

PIT-38 (Kapitał) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. PIT 38 wypełniają osoby uzyskujące dochody z tytułu zysków kapitałowych - zobacz pełne objaśnienie

PIT-39 (Nieruchomości) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomosci i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. - zobacz pełne objaśnienie

PIT-40 (wydrukuj) (aktywny)
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. Ten PIT przeznaczony jest dla podatników, których rozlicza zakład pracy
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spóki (spółek) osób fizycznych w danym roku

PIT/O (inne ulgi) (wydrukuj)
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. PIT-O przeznaczony jest dla wszystkich, którzy korzystają z ulg na internet, rehabilitacyjnej, rodzinnej, a także tych, którzy przeznaczyli darowizny i teraz odliczają sobie ich część lub całość od dochodu - zobacz pełne objaśnienie

PIT/D (budowlany) (wydrukuj)
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37). Załącznik PIT-D wypełniają ci, którzy korzystają tzw. ulgi odsetkowej - zobacz pełne objaśnienie

PIT-2 (wydrukuj)
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesiecznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- PIT-2K (wydrukuj)
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-4R (zaliczki) (wydrukuj) (aktywny)
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 (wydrukuj)
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-16 (wydrukuj) (aktywny)
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

- PIT-16A (wydrukuj)
Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

- PIT-16Z (wydrukuj)
Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-19A (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

PIT-11 (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
UWAGA: dla PIT-11 termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 01.02.2019 r.
Do końca lutego pracownik musi otrzymać PIT-11


PIT-28 (Ryczałt) - (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu ewidencjonowanego w roku podatkowym dla podatników prowadzących działalność na zasadzie ryczałtu, najmu
UWAGA: dla PIT-28 termin złożenia do Urzędu Skarbowego, do 31.01.2019 r.

- PIT-28A (wydrukuj) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

- PIT-28B (wydrukuj) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT/B (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/M (wydrukuj)
Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/R (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT/Z (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy

PIT/ZG (zagranica) (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT/UZ (rodzinne) (wydrukuj)
Ulga na dzieci - Deklaracje podatkowe za 2018 r. nie wymagają składania załącznika PIT/UZ. Obecnie całość informacji na temat zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko wprowadzić nalezy wyłącznie do odpowiedniej deklaracji PIT-36 lub PIT-37.


WYJAŚNIENIA


Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za 2018 rok rozliczany jest do 30 kwietnia 2019 w tym roku

Skalę podatkową obowiązującą dla rozliczania dochodów osobistych (osób fizycznych)  wprowadzono w nowelizacji z 2009 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2006 roku (Dz.U. Nr 217, poz. 1588). 
Kwota zwolniona z opodatkowania 2009/2016 wynosi: 3091 zł,(tj. nie wymaga zapłacenia podatku), ale nie zwalnia z konieczności złożenia deklaracji PIT.

Dochód roczny podatnika

Stawka podatku

Kwota wolna

1 zł – 6600 zł

18% minus 1188 zł*

6600 zł

6601 – 11.000 zł

18% minus kwota obniżająca*

Degresywna – od 6600 zł do 3091 zł

11.001- 85.528 zł

18% minus 556,02 zł*

3091 zł

85.529 zł – 127.000 zł

32% minus kwota obniżająca*

Degresywna – od 3091 zł do 0 zł.

127.001 zł

32%

Brak kwoty wolnej od podatku

*kwota 556,02 zł, 1188 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

Podstawa Ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy(ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1926)).
Według tej ustawy z kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby, których dochody wyniosły nie wiecej niż 6600 zł (1188 zł), a kwota wolna bedzie zmniejszała się wraz ze wzrostem wysokości dochodu do 127 000 zł (0,00 zł).

W deklaracji PIT za 2018 r. (składanej w 2019 r.) nie zmienia się zakres oraz zasady rozliczania ulg podatkowych. Podatnik musi nadal gromadzić dokumenty i potwierdzenia czynności pozwalających na wykazanie przez niego ulg i odliczeń. 
Zapamiętaj!

Urząd Skarbowy najczęściej do 2 miesięcy zwraca nadpłacony podatek.
UWAGA: IZBY Skarbwe zapowiadają kary dla osób, które nie złożyły deklaracji PIT w terminie.

Konsekwencje, jakie może ponieść podatnik w związku z niezłożeniem zeznania w terminie, określone zostały w kodeksie karnym skarbowym.

Odsetki za zwłokę od podatku

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w 2017 r. i 2018 r. 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy może być niższa niż 8%.
Obniżona stawka odsetek za zwłokę w 2017 i 2018 r. wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę. Nie będzie ona zatem niższa niż 4%. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka podstawowa i podwyższona odsetek za zwłokę

Korekta złożona po 6 miesiącach od dnia upływu termin do złożenia deklaracji podatkowej oznacza naliczanie odsetek w wysokości podstawowej.
Natomiast podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Podwyższone odsetki mają zastosowanie wyłącznie od korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Kara za złożenie PIT po terminie:

  • Odsetki - Najistotniejszą konsekwencją, na jaką naraża się podatnik jest oczywiście konieczność zapłaty odsetek wówczas, gdy składając spóźnione zeznanie powstała niedopłata w podatku dochodowym.
  • Utrata prawa do rozliczenie z małżonkiem - oraz składając zeznanie PIT po 30 kwietnia również rodzic samotnie wychowujący dziecko traci prawo do wspólnego rozliczenia z nim swoich dochodów.
  • Mandat - Niezłożenie zeznania w terminie może wiązać się również z otrzymaniem mandatu, którego wysokość określa kodeks karny skarbowy. Wartość mieści się w przedziale od 1/10 do dwu krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.


RADA : Wyjaśnij sprawę!

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie oceniane jest zawsze przez administrację podatkową bardzo indywidualnie. W sytuacjach niezależnych od Podatnika (np. długi pobyt w szpitalu) jest rozpatrywane pozytywnie, ale wówczas należy samemu taki fakt zgłosić nie czekając na wezwanie.


Będziecie Państwo mogli wybrać jakie działania mamy
realizować ze środków 1% podatków PIT.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc
Wszystkim Darczyńcom I Przyjaciołom!