Deprecated: Function split() is deprecated in /home/jank123/domains/marfan.pl/public_html/jedenprocent/licznik/counter.class.php on line 53 Przekaż 1 Procent podatku

STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

Info PIT / Druki PIT

Przedstawiamy formularze podatkowe (druki PIT)
oraz informacje pomocne w rozliczeniu podatków za 2016 rok

Przekaż 1 Procent Swojego Podatku dla Stowarzyszenia Marfan Polska.
Nasza działalnośœć potrzebuje wsparcia szczerych osób oraz ich firm.

Prosimy o przekazanie 1% podatku w formularzach/drukach
na rzecz: "Celów statutowych Stowarzyszenia"


UWAGI:
Numer KRS Stowarzyszenia Marfan Polska i cel szczegółowy 1% jest już wpisany w formularzach.

Polecamy pobrać druki PIT (z tej strony) i edytować programem Adobe Reader poza przegladarką www.
Pobierz - Adobe Reader w wersji 9.0.0 lub nowszy

Pobierz - Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2016 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące)


Rozlicz PIT-y Online poprzez witrynę internetową
e-pity.pl
Uruchom „e-pity” On-line
Pobierz z witryny e-pity.pl i zainstaluj program „e-pity”
w wersji na komputer (desktop).
Pobierz i zainstaluj program „e-pity”


Pobierz bezpłatne, formularze PIT i rozlicz za darmo podatki:


PIT-OP (wydrukuj i przekaż do Urzędu Skarbowego - WAŻNA NOWA INFORMACJA OD 15 MARCA 2017 ROKU)
OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (dotyczy osób, które rozlicza ZUS lub Urząd Skarbowy)

UPL-1(4) (wydrukuj)
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wersja 2016)

PIT-36 (Firma) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz przeznaczony jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą - zobacz pełne objaśnienie

- PIT-36L (Liniowy) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - zobacz pełne objaśnienie

PIT-37 (Praca) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Ten PIT wypełnią osoby zatrudnione na etacie - zobacz pełne objaśnienie

PIT-38 (Kapitał) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. PIT 38 wypełniają osoby uzyskujące dochody z tytułu zysków kapitałowych - zobacz pełne objaśnienie

PIT-39 (Nieruchomości) (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomosci i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. - zobacz pełne objaśnienie

PIT-40 (wydrukuj) (aktywny)
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. Ten PIT przeznaczony jest dla podatników, których rozlicza zakład pracy
Informacja o przychodach podatnika z działalnoœci prowadzonej w formie spóki (spółek) osób fizycznych w danym roku

PIT/O (inne ulgi) (wydrukuj)
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. PIT-O przeznaczony jest dla wszystkich, którzy korzystają z ulg na internet, rehabilitacyjnej, rodzinnej, a także tych, którzy przeznaczyli darowizny i teraz odliczają sobie ich część lub całość od dochodu - zobacz pełne objaśnienie

PIT/D (budowlany) (wydrukuj)
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37). Załącznik PIT-D wypełniają ci, którzy korzystają tzw. ulgi odsetkowej - zobacz pełne objaśnienie

PIT-2 (wydrukuj)
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesiecznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- PIT-2K (wydrukuj)
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-4R (zaliczki) (wydrukuj) (aktywny)
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 (wydrukuj)
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-16 (wydrukuj) (aktywny)
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

- PIT-16A (wydrukuj)
Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

- PIT-16Z (wydrukuj)
Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-19A (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

PIT-11 (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
UWAGA: dla PIT-11 termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 01.02.2017 r.
Do końca lutego pracownik musi otrzymać PIT-11


PIT-28 (Ryczałt) - (wydrukuj)
Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu ewidencjonowanego w roku podatkowym dla podatników prowadzących działalność na zasadzie ryczałtu, najmu
UWAGA: dla PIT-28 termin złożenia do Urzędu Skarbowego, do 31.01.2017 r.

- PIT-28A (wydrukuj) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

- PIT-28B (wydrukuj) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT/B (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/M (wydrukuj)
Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/R (wydrukuj) (aktywny)
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT/Z (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy

PIT/ZG (zagranica) (wydrukuj)
Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT/UZ (rodzinne) (wydrukuj)
Ulga na dzieci - Deklaracje podatkowe za 2016 r. nie wymagają składania załącznika PIT/UZ. Obecnie całość informacji na temat zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko wprowadzić nalezy wyłącznie do odpowiedniej deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Na 2017 rok ustalono nowy sposób wyznaczania kwoty wolnej od podatku
Podstawa Ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy(ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1926)).
Według tej ustawy z kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby, których dochody wyniosły nie wiecej niż 6600 zł (1188 zł), a kwota wolna bedzie zmniejszała się wraz ze wzrostem wysokości dochodu do 127 000 zł (0,00 zł).

WYJAŚNIENIA
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za 2016 rok rozliczany jest do 2 maja 2017 w tym roku.

Skalę podatkową obowiązującą dla rozliczania dochodów osobistych (osób fizycznych)  wprowadzono w nowelizacji z 2009 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2006 roku (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).
Skala podatkowa znajduje się w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT dotyczy rozliczenia dochodów uzyskanych od 2009 r., do 2015 roku, a także w 2016 roku.
Kwota zwolniona z opodatkowania 2015/2016 wynosi: 3091 zł,(tj. nie wymaga zapłacenia podatku), ale nie zwalnia z konieczności złożenia deklaracji PIT.


Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528,00

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528,00

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 


Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

W deklaracji PIT za 2015 r. (składanej w 2016 r.) nie zmienia się zakres oraz zasady rozliczania ulg podatkowych. Podatnik musi nadal gromadzić dokumenty i potwierdzenia czynności pozwalających na wykazanie przez niego ulg i odliczeń.


Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

nie więcej niż

1335,00

Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

111,25

2002,05

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż

1668,72

Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

139,06

2502,56

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).


Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2015 i 2016 r.

Lp.

Tytuł przychodów uzyskiwanych przez twórcę

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

1.

Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

42 764,00 zł

2.

Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3.

Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:
- zastosowania normy procentowej, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź
- limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42 764,00 zł.

Podstawa prawna: Art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).


Odliczenia od podatku w 2016 roku

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

(Art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:

Cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy

Wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł

c)

Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej

Kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł

d)

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2 280 zł

e)

Zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł

2.

Darowizny przekazane na:

Rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)

Cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)

Cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

Kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Według stanu na 1.01.2016 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy.

Wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy)

Wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205; ost. zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717); w 2015 r. limit wpłat na IKZE wynosi 4750,80 zł

5.

Ulga na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy)

Do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325990 zł dla inwestycji zakończonych w 2015 r.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
2) Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 (Mon. Pol. poz. 1122),
3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. poz. 1150)


Odliczenia od podatku za 2015 rok

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2015 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

-

92,67 zł - na pierwsze dziecko,

-

92,67 zł - na drugie dziecko,

-

166,67 zł - na trzecie dziecko,

-

225,00 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

Kwota maksymalnego odliczenia za 2015 r. wynosi:

-

1112,04 zł - na pierwsze dziecko,

-

1112,04 zł - na drugie dziecko,

-

2000,04 zł - na trzecie dziecko,

-

2700,00 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy)

Kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11340,00 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)

4.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

Składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

5.

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

Kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1)

Zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)

Korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- Po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).


Zapamiętaj!

Urząd Skarbowy najcz궜ciej do 2 miesięcy zwraca nadpłacony podatek.
UWAGA: IZBY Skarbwe zapowiadają kary dla osób, które nie złożyły deklaracji PIT w terminie.

Konsekwencje, jakie może ponieść podatnik w związku z niezłożeniem zeznania w terminie, określone zostały w kodeksie karnym skarbowym.

Kara za złożenie PIT po terminie:

  • Odsetki - Najistotniejszą konsekwencją, na jaką naraża się podatnik jest oczywiście konieczność zapłaty odsetek wówczas, gdy składając spóźnione zeznanie powstała niedopłata w podatku dochodowym.
  • Utrata prawa do rozliczenie z małżonkiem - oraz składając zeznanie PIT po 30 kwietnia również rodzic samotnie wychowujący dziecko traci prawo do wspólnego rozliczenia z nim swoich dochodów.
  • Mandat - Niezłożenie zeznania w terminie może wiązać się również z otrzymaniem mandatu, którego wysokość określa kodeks karny skarbowy. Wartość mieści się w przedziale od 1/10 do dwu krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

RADA : Wyjaśnij sprawę!

Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie oceniane jest zawsze przez administrację podatkową bardzo indywidualnie. W sytuacjach niezależnych od Podatnika (np. długi pobyt w szpitalu) jest rozpatrywane pozytywnie, ale wówczas należy samemu taki fakt zgłosić nie czekając na wezwanie.


Będziecie Państwo mogli wybrać jakie działania mamy
realizować ze środków 1% podatków PIT.
Specjalna strefa pomocy Podopiecznym w opracowanym planie
wsparcia osób ze schorzeniami zespołu Marfana.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc
Wszystkim Darczyńcom I Przyjaciołom!