STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA
ORAZ NA INNE ZESPOŁY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
"POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

Prosimy zostań naszym Fundatorem / Darczyńcą / Sponsorem!

Prowadzimy działalność charytatywną dzięki różnym formom wsparcia naszych darczyńców.

Możesz pomóc nam i potrzebującym, wybierając sposób i formę przekazania dobroci na jeden lub kilka z poniższych sposobów:

- wsparcia finansowego na numer konta: Bank PKO BP I O/Gdynia

54 1020 1853 0000 9402 0085 3168

- pomocy materialnej – przekazywanie darów rzeczowych
- udziału w zbiórkach na rzecz Podopiecznych ogłaszanych przez Stowarzyszenie
- informowania o rzadkich chorobach genetycznych tkanki łącznej i potrzebie dbałości o zdrowie
- wspomagania rehabilitacji Podopiecznych ze środków 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT
przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na nasze konto, poprzez wskazanie numeru KRS 0000047797

Darowizny od osób fizycznych
do 6% dochodu
w roku podatkowym
Darowizny od osób prawnych
do 10% dochodu
w roku podatkowym
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy

- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

- organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy

- prowadząšcym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie
Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem donacji/darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

W przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

  • Podstawa prawna Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), art. 26 ust. 1 pkt 9

  • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397) art. 18 ust. 1 pkt 1 i7, art. 18. ust. 1a i 1c

  • Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 i 3, art. 4
Wspomóż nas już teraz dowolną kwotą...

Dziękujemy Państwu za wszystkie wpłaty!